خانه   |   درباره ما   |   تماس با ما

نرم افزار فروشگاهی سندیَن

نرم افزار حسابداری/فروشگاهی سندین به منظور تسهیل امور مراکز تجاری کوچک نظیر فروشگاهها و مراکز خدماتی که به نوعی در ازاء دریافت وجه نقد یا چک کالا یا خدماتی را ارائه می کنند تهیه شده است. ارائه گزارشات فصلی دارائی گزارشات مهم حسابداری مانند ترازنامه (بیلان مالی) و سود و زیان و گزارشات تجاری مانند سود فروش و گزارشات انبار مانند موجودی لحظه ای انبار و همچنین تمام تراکنشهای چکهای دریافتی و پرداختی از ویژگیهای این نرم افزار است.

بسته فروشگاهی شامل ماژول های حسابداری و خزانه داری و خدمات و انبار و فروشگاه می باشد. هر ماژول بنوبه خود در سه سطح تک ستاره، دو ستاره و سه ستاره موجود است.

لیست کامل امکانات این محصول بشرح زیر است:

  • امکانات بخش حسابداری
عنوان تک ستاره [A1] دو ستاره [A2] سه ستاره [A3]
تعاریف
تعریف کدهای حسابداری معین * * *
تعریف کدهای حسابداری تفصیلی * * *
لیست اشخاص * * *
لیست درآمدها * * *
لیست هزینه ها * * *
لیست گروه اشخاص   * *
سقف بدهکاری و بستانکاری در لیست اشخاص   * *
عملیات
ثبت سند حسابداری     *
مشاهده سند حسابداری   * *
دفتر معین یک حساب *    
دفتر حسابداری معین   * *
دفتر حسابداری تفصیلی   * *
دفتر روزنامه * * *
صورتحساب سرمایه   * *
صورتحساب سود و زیان * * *
تراز آزمایشی حسابهای معین   * *
تراز آزمایشی حسابهای تفصیلی   * *
ترازنامه   * *
ایجاد سال مالی   * *
تغییر سال مالی   * *
تغییر شماره سند حسابداری   * *
ثبت و حذف اسناد اختتامیه و افتتاحیه   * *
کدینگ / اسناد
تغییر کد اشخاص   * *
تغییر کد هزینه   * *
تغییر کد درآمد   * *
تغییر شماره سند حسابداری     *

 

  • امکانات بخش خزانه داری

 

عنوان تک ستاره [T1] دو ستاره [T2] سه ستاره [T3]
تعاریف
لیست اشخاص * * *
لیست صندوقها * * *
لیست بانکها * * *
لیست گروه اشخاص   * *
لیست گروه صندوقها   * *
لیست گروه بانکها * * *
لیست درآمدها   * *
لیست هزینه ها   * *
لیست گروه درآمدها   * *
لیست گروه هزینه ها   * *
سقف بدهکاری و بستانکاری در لیست اشخاص   * *
تعریف کارمندان و سمت آنها در لیست اشخاص     *
دریافت وجه
دریافت نقد از اشخاص * * *
دریافت چک از اشخاص * * *
دریافت فیش از اشخاص * * *
موجودی اول دوره صندوق (افتتاحیه صندوق) * * *
موجودی اول دوره بانک (افتتاحیه بانک) * * *
چکهای دریافتی اول دوره * * *
دریافت بابت درآمد (سند درآمد متفرقه) (اعم از نقد و چک و فیش)   * *
پرداخت وجه
پرداخت نقد به اشخاص * * *
پرداخت چک دریافتی به شخص دیگر * * *
صدور چک از حساب شرکت * * *
پرداخت فیش بانکی با کسر از صندوق * * *
پرداخت فیش بانکی با کسر از بانک * * *
چکهای پرداختی اول دوره * * *
پرداخت بابت هزینه (سند هزینه متفرقه) (اعم از نقد و چک و فیش)   * *
پرداخت حقوق به کارکنان (اعم از نقد و چک و فیش)     *
تغییر وضعیت چک دریافتی
اعلام وصول چک دریافتی در صندوق * * *
اعلام وصول چک دریافتی در بانک * * *
اعلام برگشت چک دریافتی * * *
عودت چک دریافتی به صاحب چک * * *
واگذاری چک دریافتی به بانک * * *
عودت چک از بانک به صندوق * * *
پرداخت چک دریافتی به شخص دیگر * * *
عودت چک دریافتی از شخص به صندوق * * *
انتقال چک دریافتی به صندوق دیگر * * *
تعلیق موقت چک دریافتی (حذف موقت از سیستم) * * *
خروج از حالت تعلیق چک تعلیق شده * * *
حذف آخرین تراکنش چک دریافتی * * *
تغییر وضعیت چک پرداختی
اعلام وصول چک پرداختی * * *
اعلام برگشت چک پرداختی * * *
عودت چک دریافتی به خودمان * * *
تعلیق موقت چک پرداختی (حذف موقت از سیستم) * * *
خروج از حالت تعلیق چک تعلیق شده * * *
سایر
ثبت حقوق پرداختنی کارکنان (سند حقوق)     *
ثبت سود بانکی   * *
ثبت هزینه بانکی   * *
ثبت کسری مبلغ صندوق   * *
ثبت فزونی مبلغ صندوق   * *
انتقال وجه نقد بین دو صندوق   * *
انتقال وجه نقد بین دو بانک   * *
انتقال وجه نقد از صندوق به بانک * * *
انتقال وجه نقد از بانک به صندوق * * *
گزارشات پایه خزانه داری
دفتر دریافتهای نقدی * * *
دفتر پرداختهای نقدی * * *
دفتر فیشهای دریافتی * * *
دفتر فیشهای پرداختی * * *
دفتر چکهای دریافتی * * *
دفتر چکهای پرداختی * * *
لیست اسناد انتقال وجه * * *
لیست اسناد سود بانکی   * *
لیست اسناد هزینه بانکی   * *
لیست اسناد کسری صندوق   * *
لیست اسناد فزونی صندوق   * *
آمار نقدینگی خزانه * * *
لیست برگه های خزانه داری
لیست برگه های دریافت وجه * * *
لیست برگه های پرداخت وجه * * *
لیست برگه های انتقال از صندوق به بانک * * *
لیست برگه های انتقال از بانک به صندوق * * *
لیست برگه های انتقال بین دو صندوق   * *
لیست برگه های انتقال بین دو بانک   * *
لیست برگه های کسر هزینه از بانک   * *
لیست برگه های واریز سود به بانک   * *
لیست برگه های کسری صندوق   * *
لیست برگه های فزونی صندوق   * *
آمار برگه های خزانه داری
آمار دریافت نقد به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت نقد به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت نقد به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت نقد به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت فیش به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت فیش به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت فیش به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت فیش به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت چک به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت چک به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت چک به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت چک به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار انتقال وجه به تفکیک دریافت کننده     *
آمار انتقال وجه به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار سود بانکی به تفکیک بانک     *
آمار هزینه بانکی به تفکیک بانک     *
آمار کسری صندوق به تفکیک صندوق     *
آمار فزونی صندوق به تفکیک صندوق     *
آمار کل عملیات خزانه داری به تفکیک دریافت کننده   * *
آمار کل عملیات خزانه داری به تفکیک پرداخت کننده   * *
گزارشات و آمار حقوق پرداختنی کارکنان
لیست برگه های حقوق پرداختنی     *
لیست کلی حقوق پرداختنی     *
آمار حقوق پرداختنی به تفکیک کارمند     *
کدینگ / اسناد
تغییر کد اشخاص     *
تغییر کد صندوق     *
تغییر کد بانک     *
تغییر کد هزینه     *
تغییر کد درآمد     *
تغییر شماره برگه خزانه داری     *
تغییر شماره برگه حقوق     *

 

  • امکانات بخش خدمات

 

عنوان تک ستاره [S1] دو ستاره [S2] سه ستاره [S3]
تعاریف
لیست اشخاص * * *
لیست گروه اشخاص   * *
لیست خدمات قابل ارائه/درآمدها * * *
لیست خدمات قابل دریافت/هزینه ها   * *
لیست گروه خدمات/درآمدها   * *
لیست گروه خدمات/هزینه ها   * *
تعریف کارمندان و سمت آنها در لیست اشخاص     *
عملیات
ثبت فاکتور خدمات ارائه شده * * *
ثبت فاکتور خدمات دریافت شده   * *
ثبت مالیات در فاکتور خدمات   * *
ثبت بازاریاب در فاکتور خدمات     *
ثبت انجام خدمات و حقوق کارمندان انجام دهنده خدمات     *
گزارشات و آمار خدمات
لیست خدمات دریافتی * * *
لیست خدمات پرداختی   * *
لیست برگه های خدمات پرداختی * * *
لیست برگه های خدمات دریافتی   * *
گزارشات فصلی دارائی بعلاوه فایل آن   * *
آمار خدمات پرداختی به تفکیک مشتری   * *
آمار خدمات دریافتی به تفکیک مشتری   * *
آمار خدمات پرداختی به تفکیک خدمات     *
آمار خدمات دریافتی به تفکیک خدمات     *
گزارشات و آمار انجام سرویس
لیست برگه های انجام سرویس     *
لیست کلی انجام سرویسها     *
آمار انجام سرویس به تفکیک کارمند     *
کدینگ / اسناد
تغییر کد اشخاص     *
تغییر کد خدمات دریافتنی     *
تغییر کد خدمات قابل ارائه     *
تغییر شماره برگه خدمات     *

 

  • امکانات بخش انبارداری

 

عنوان تک ستاره [I1] دو ستاره [I2] سه ستاره [I3]
تعاریف
لیست کالاها * * *
لیست واحدها * * *
لیست انبارها * * *
لیست واحدهای فرعی هر کالا * * *
میزان کمینه موجودی برای هر کالا * * *
لیست گروه اشخاص   * *
لیست گروه کالاها   * *
لیست گروه انبارها   * *
عملیات
موجودی اول دوره انبار * * *
مصرف کالای انبار   * *
انتقال کالا بین دو انبار   * *
تعدیل کالای انبار (کسری و فزونی) * * *
برگ شمارش انبار   * *
گزارشات پایه انبارداری
گزارش موجودی کالاها * * *
گزارش موجودی انبارها * * *
گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار * * *
گزارش موجودی انبارها به تفکیک کالا * * *
لیست برگه های انبار
لیست برگه های موجودی اول دوره * * *
لیست برگه های مصرف کالا * * *
لیست برگه های انتقال کالا * * *
لیست برگه های تعدیل انبار * * *
لیست اقلام انبار
لیست اقلام موجودی اول دوره * * *
لیست اقلام مصرف کالا * * *
لیست اقلام انتقال کالا- ورود * * *
لیست اقلام انتقال کالا- خروج * * *
لیست اقلام فزونی کالای انبار * * *
لیست اقلام کسری کالای انبار * * *
آمار هر کالا
آمار موجودی اول دوره   * *
آمار مصرف کالا   * *
آمار انتقال کالا- ورود   * *
آمار انتقال کالا- خروج   * *
آمار فزونی کالای انبار   * *
آمار کسری کالای انبار   * *
آمار هر انبار
آمار موجودی اول دوره   * *
آمار مصرف کالا   * *
آمار انتقال کالا- ورود   * *
آمار انتقال کالا- خروج   * *
آمار فزونی کالای انبار   * *
آمار کسری کالای انبار   * *
آمار هر ماه/فصل
آمار موجودی اول دوره   * *
آمار مصرف کالا   * *
آمار انتقال کالا- ورود   * *
آمار انتقال کالا- خروج   * *
آمار فزونی کالای انبار   * *
آمار کسری کالای انبار   * *
آمار هر کالا به تفکیک انبار
آمار موجودی اول دوره     *
آمار مصرف کالا     *
آمار انتقال کالا- ورود     *
آمار انتقال کالا- خروج     *
آمار فزونی کالای انبار     *
آمار کسری کالای انبار     *
آمار هر انبار به تفکیک کالا
آمار موجودی اول دوره     *
آمار مصرف کالا     *
آمار انتقال کالا- ورود     *
آمار انتقال کالا- خروج     *
آمار فزونی کالای انبار     *
آمار کسری کالای انبار     *
آمار هر کالا به تفکیک ماه/فصل
آمار موجودی اول دوره     *
آمار مصرف کالا     *
آمار انتقال کالا- ورود     *
آمار انتقال کالا- خروج     *
آمار فزونی کالای انبار     *
آمار کسری کالای انبار     *
آمار هر ماه/فصل به تفکیک کالا
آمار موجودی اول دوره     *
آمار مصرف کالا     *
آمار انتقال کالا- ورود     *
آمار انتقال کالا- خروج     *
آمار فزونی کالای انبار     *
آمار کسری کالای انبار     *
آمار هر انبار به تفکیک ماه/فصل
آمار موجودی اول دوره     *
آمار مصرف کالا     *
آمار انتقال کالا- ورود     *
آمار انتقال کالا- خروج     *
آمار فزونی کالای انبار     *
آمار کسری کالای انبار     *
آمار هر ماه/فصل به تفکیک انبار
آمار موجودی اول دوره     *
آمار مصرف کالا     *
آمار انتقال کالا- ورود     *
آمار انتقال کالا- خروج     *
آمار فزونی کالای انبار     *
آمار کسری کالای انبار     *
کدینگ / اسناد
تغییر کد انبار     *
تغییر کد کالا     *
تغیر کد واحد     *
تغییر شماره برگه انبار     *

 

  • امکانات بخش فروشگاهی

 

عنوان تک ستاره [B1] دو ستاره [B2] سه ستاره [B3]
تعاریف
لیست اشخاص * * *
لیست کالاها * * *
لیست واحدها * * *
لیست انبارها * * *
لیست واحدهای فرعی هر کالا * * *
میزان کمینه موجودی برای هر کالا * * *
لیست گروه اشخاص   * *
لیست گروه کالاها   * *
لیست گروه انبارها   * *
عملیات
خرید کالا * * *
مرجوعی خرید   * *
پیش فاکتور خرید   * *
ثبت مالیات در خرید   * *
وضعیت تسویه فاکتور خرید     *
فروش کالا * * *
مرجوعی فروش   * *
پیش فاکتور فروش   * *
ثبت مالیات در فروش   * *
وضعیت تسویه فاکتور فروش     *
ثبت ویزیتور در فروش     *
تعیین قیمت فروش کالاها * * *
لیست برگه های تجاری
لیست پیش فاکتورهای فروش * * *
لیست پیش فاکتورهای خرید * * *
لیست فاکتورهای فروش * * *
لیست فاکتورهای خرید * * *
لیست فاکتورهای مرجوعی فروش * * *
لیست فاکتورهای مرجوعی خرید * * *
گزارشات فصلی دارائی بعلاوه فایل آن   * *
لیست اقلام تجاری
اقلام پیش فاکتور فروش * * *
اقلام پیش فاکتور خرید * * *
اقلام فاکتور فروش * * *
اقلام فاکتور خرید * * *
اقلام مرجوعی فروش * * *
اقلام مرجوعی خرید * * *
آمار هر کالا
آمار پیش فاکتور فروش   * *
آمار پیش فاکتور خرید   * *
آمار فاکتور فروش   * *
آمار فاکتور خرید   * *
آمار مرجوعی فروش   * *
آمار مرجوعی خرید   * *
آمار هر مشتری
آمار پیش فاکتور فروش   * *
آمار پیش فاکتور خرید   * *
آمار فاکتور فروش   * *
آمار فاکتور خرید   * *
آمار مرجوعی فروش   * *
آمار مرجوعی خرید   * *
آمار هر ماه/فصل
آمار پیش فاکتور فروش   * *
آمار پیش فاکتور خرید   * *
آمار فاکتور فروش   * *
آمار فاکتور خرید   * *
آمار مرجوعی فروش   * *
آمار مرجوعی خرید   * *
آمار هر کالا به تفکیک مشتری
آمار پیش فاکتور فروش     *
آمار پیش فاکتور خرید     *
آمار فاکتور فروش     *
آمار فاکتور خرید     *
آمار مرجوعی فروش     *
آمار مرجوعی خرید     *
آمار هر مشتری به تفکیک کالا
آمار پیش فاکتور فروش     *
آمار پیش فاکتور خرید     *
آمار فاکتور فروش     *
آمار فاکتور خرید     *
آمار مرجوعی فروش     *
آمار مرجوعی خرید     *
آمار هر کالا به تفکیک ماه/فصل
آمار پیش فاکتور فروش     *
آمار پیش فاکتور خرید     *
آمار فاکتور فروش     *
آمار فاکتور خرید     *
آمار مرجوعی فروش     *
آمار مرجوعی خرید     *
آمار هر ماه/فصل به تفکیک کالا
آمار پیش فاکتور فروش     *
آمار پیش فاکتور خرید     *
آمار فاکتور فروش     *
آمار فاکتور خرید     *
آمار مرجوعی فروش     *
آمار مرجوعی خرید     *
آمار هر مشتری به تفکیک ماه/فصل
آمار پیش فاکتور فروش     *
آمار پیش فاکتور خرید     *
آمار فاکتور فروش     *
آمار مرجوعی فروش     *
آمار مرجوعی خرید     *
آمار هر ماه/فصل به تفکیک مشتری
آمار پیش فاکتور فروش     *
آمار پیش فاکتور خرید     *
آمار فاکتور فروش     *
آمار فاکتور خرید     *
آمار مرجوعی فروش     *
آمار مرجوعی خرید     *
کدینگ / اسناد
تغییر کد اشخاص     *
تغییر کد انبار     *
تغییر کد کالا     *
تغیر کد واحد     *
تغییر شماره برگه تجاری     *

 

  • امکانات مشترک

 

عنوان تک ستاره دو ستاره سه ستاره
امنیت اطلاعات (تهیه پشتیبان و بازیابی) * * *
تنظیمات برنامه * * *
امکان پرینت برگه ها و گزارشات * * *
لیست کاربران سیستم   * *
تخصیص مجوز به کاربران   * *
تغییر کاربر جاری   * *
تغییر واژه عبور کاربر   * *
سفارشی کردن منو   * *
گزینه تأیید در برگه ها و اسناد   * *
صدور اطلاعات جدول به Excel و ...   * *
طراحی گزارشات بدلخواه کاربر     *
مشخصه های سفارشی در قسمت تعاریف (Custom Fields)     *

ارسال نظر