خانه   |   درباره ما   |   تماس با ما

نرم افزار حسابداری سندین، نسخه خدماتی

نرم افزار حسابداری/خدماتی سندین به منظور تسهیل امور مراکز خدماتی کوچک نظیر مراکز حمل بار، مراکز خدمات نظافتی و هرگونه مرکزی که عمده فعالیت آن از طریق ارئه خدمات باشد، تهیه شده است. ارائه گزارشات فصلی دارائی گزارشات مهم حسابداری مانند ترازنامه (بیلان مالی) و سود و زیان و گزارشات و آمار خدمات انجام یافته تفکیکی فصلی و ماهانه و همچنین تمام تراکنشهای چکهای دریافتی و پرداختی از ویژگیهای این نرم افزار است.

بسته خدماتی شامل ماژول های حسابداری و خزانه داری و خدمات می باشد. هر ماژول بنوبه خود در سه سطح تک ستاره، دو ستاره و سه ستاره موجود است.

لیست کامل امکانات این محصول بشرح زیر است:

  • امکانات بخش حسابداری
عنوان تک ستاره [A1] دو ستاره [A2] سه ستاره [A3]
تعاریف
تعریف کدهای حسابداری معین * * *
تعریف کدهای حسابداری تفصیلی * * *
لیست اشخاص * * *
لیست درآمدها * * *
لیست هزینه ها * * *
لیست گروه اشخاص   * *
سقف بدهکاری و بستانکاری در لیست اشخاص   * *
عملیات
ثبت سند حسابداری     *
مشاهده سند حسابداری   * *
دفتر معین یک حساب *    
دفتر حسابداری معین   * *
دفتر حسابداری تفصیلی   * *
دفتر روزنامه * * *
صورتحساب سرمایه   * *
صورتحساب سود و زیان * * *
تراز آزمایشی حسابهای معین   * *
تراز آزمایشی حسابهای تفصیلی   * *
ترازنامه   * *
ایجاد سال مالی   * *
تغییر سال مالی   * *
تغییر شماره سند حسابداری   * *
ثبت و حذف اسناد اختتامیه و افتتاحیه   * *
کدینگ / اسناد
تغییر کد اشخاص   * *
تغییر کد هزینه   * *
تغییر کد درآمد   * *
تغییر شماره سند حسابداری     *

 

  • امکانات بخش خزانه داری

 

عنوان تک ستاره [T1] دو ستاره [T2] سه ستاره [T3]
تعاریف
لیست اشخاص * * *
لیست صندوقها * * *
لیست بانکها * * *
لیست گروه اشخاص   * *
لیست گروه صندوقها   * *
لیست گروه بانکها * * *
لیست درآمدها   * *
لیست هزینه ها   * *
لیست گروه درآمدها   * *
لیست گروه هزینه ها   * *
سقف بدهکاری و بستانکاری در لیست اشخاص   * *
تعریف کارمندان و سمت آنها در لیست اشخاص     *
دریافت وجه
دریافت نقد از اشخاص * * *
دریافت چک از اشخاص * * *
دریافت فیش از اشخاص * * *
موجودی اول دوره صندوق (افتتاحیه صندوق) * * *
موجودی اول دوره بانک (افتتاحیه بانک) * * *
چکهای دریافتی اول دوره * * *
دریافت بابت درآمد (سند درآمد متفرقه) (اعم از نقد و چک و فیش)   * *
پرداخت وجه
پرداخت نقد به اشخاص * * *
پرداخت چک دریافتی به شخص دیگر * * *
صدور چک از حساب شرکت * * *
پرداخت فیش بانکی با کسر از صندوق * * *
پرداخت فیش بانکی با کسر از بانک * * *
چکهای پرداختی اول دوره * * *
پرداخت بابت هزینه (سند هزینه متفرقه) (اعم از نقد و چک و فیش)   * *
پرداخت حقوق به کارکنان (اعم از نقد و چک و فیش)     *
تغییر وضعیت چک دریافتی
اعلام وصول چک دریافتی در صندوق * * *
اعلام وصول چک دریافتی در بانک * * *
اعلام برگشت چک دریافتی * * *
عودت چک دریافتی به صاحب چک * * *
واگذاری چک دریافتی به بانک * * *
عودت چک از بانک به صندوق * * *
پرداخت چک دریافتی به شخص دیگر * * *
عودت چک دریافتی از شخص به صندوق * * *
انتقال چک دریافتی به صندوق دیگر * * *
تعلیق موقت چک دریافتی (حذف موقت از سیستم) * * *
خروج از حالت تعلیق چک تعلیق شده * * *
حذف آخرین تراکنش چک دریافتی * * *
تغییر وضعیت چک پرداختی
اعلام وصول چک پرداختی * * *
اعلام برگشت چک پرداختی * * *
عودت چک دریافتی به خودمان * * *
تعلیق موقت چک پرداختی (حذف موقت از سیستم) * * *
خروج از حالت تعلیق چک تعلیق شده * * *
سایر
ثبت حقوق پرداختنی کارکنان (سند حقوق)     *
ثبت سود بانکی   * *
ثبت هزینه بانکی   * *
ثبت کسری مبلغ صندوق   * *
ثبت فزونی مبلغ صندوق   * *
انتقال وجه نقد بین دو صندوق   * *
انتقال وجه نقد بین دو بانک   * *
انتقال وجه نقد از صندوق به بانک * * *
انتقال وجه نقد از بانک به صندوق * * *
گزارشات پایه خزانه داری
دفتر دریافتهای نقدی * * *
دفتر پرداختهای نقدی * * *
دفتر فیشهای دریافتی * * *
دفتر فیشهای پرداختی * * *
دفتر چکهای دریافتی * * *
دفتر چکهای پرداختی * * *
لیست اسناد انتقال وجه * * *
لیست اسناد سود بانکی   * *
لیست اسناد هزینه بانکی   * *
لیست اسناد کسری صندوق   * *
لیست اسناد فزونی صندوق   * *
آمار نقدینگی خزانه * * *
لیست برگه های خزانه داری
لیست برگه های دریافت وجه * * *
لیست برگه های پرداخت وجه * * *
لیست برگه های انتقال از صندوق به بانک * * *
لیست برگه های انتقال از بانک به صندوق * * *
لیست برگه های انتقال بین دو صندوق   * *
لیست برگه های انتقال بین دو بانک   * *
لیست برگه های کسر هزینه از بانک   * *
لیست برگه های واریز سود به بانک   * *
لیست برگه های کسری صندوق   * *
لیست برگه های فزونی صندوق   * *
آمار برگه های خزانه داری
آمار دریافت نقد به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت نقد به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت نقد به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت نقد به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت فیش به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت فیش به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت فیش به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت فیش به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت چک به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت چک به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت چک به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت چک به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار انتقال وجه به تفکیک دریافت کننده     *
آمار انتقال وجه به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار سود بانکی به تفکیک بانک     *
آمار هزینه بانکی به تفکیک بانک     *
آمار کسری صندوق به تفکیک صندوق     *
آمار فزونی صندوق به تفکیک صندوق     *
آمار کل عملیات خزانه داری به تفکیک دریافت کننده   * *
آمار کل عملیات خزانه داری به تفکیک پرداخت کننده   * *
گزارشات و آمار حقوق پرداختنی کارکنان
لیست برگه های حقوق پرداختنی     *
لیست کلی حقوق پرداختنی     *
آمار حقوق پرداختنی به تفکیک کارمند     *
کدینگ / اسناد
تغییر کد اشخاص     *
تغییر کد صندوق     *
تغییر کد بانک     *
تغییر کد هزینه     *
تغییر کد درآمد     *
تغییر شماره برگه خزانه داری     *
تغییر شماره برگه حقوق     *

 

  • امکانات بخش خدمات

 

عنوان تک ستاره [S1] دو ستاره [S2] سه ستاره [S3]
تعاریف
لیست اشخاص * * *
لیست گروه اشخاص   * *
لیست خدمات قابل ارائه/درآمدها * * *
لیست خدمات قابل دریافت/هزینه ها   * *
لیست گروه خدمات/درآمدها   * *
لیست گروه خدمات/هزینه ها   * *
تعریف کارمندان و سمت آنها در لیست اشخاص     *
عملیات
ثبت فاکتور خدمات ارائه شده * * *
ثبت فاکتور خدمات دریافت شده   * *
ثبت مالیات در فاکتور خدمات   * *
ثبت بازاریاب در فاکتور خدمات     *
ثبت انجام خدمات و حقوق کارمندان انجام دهنده خدمات     *
گزارشات و آمار خدمات
لیست خدمات دریافتی * * *
لیست خدمات پرداختی   * *
لیست برگه های خدمات پرداختی * * *
لیست برگه های خدمات دریافتی   * *
گزارشات فصلی دارائی بعلاوه فایل آن   * *
آمار خدمات پرداختی به تفکیک مشتری   * *
آمار خدمات دریافتی به تفکیک مشتری   * *
آمار خدمات پرداختی به تفکیک خدمات     *
آمار خدمات دریافتی به تفکیک خدمات     *
گزارشات و آمار انجام سرویس
لیست برگه های انجام سرویس     *
لیست کلی انجام سرویسها     *
آمار انجام سرویس به تفکیک کارمند     *
کدینگ / اسناد
تغییر کد اشخاص     *
تغییر کد خدمات دریافتنی     *
تغییر کد خدمات قابل ارائه     *
تغییر شماره برگه خدمات     *

 

  • امکانات مشترک

 

عنوان تک ستاره دو ستاره سه ستاره
امنیت اطلاعات (تهیه پشتیبان و بازیابی) * * *
تنظیمات برنامه * * *
امکان پرینت برگه ها و گزارشات * * *
لیست کاربران سیستم   * *
تخصیص مجوز به کاربران   * *
تغییر کاربر جاری   * *
تغییر واژه عبور کاربر   * *
سفارشی کردن منو   * *
گزینه تأیید در برگه ها و اسناد   * *
صدور اطلاعات جدول به Excel و ...   * *
طراحی گزارشات بدلخواه کاربر     *
مشخصه های سفارشی در قسمت تعاریف (Custom Fields)     *

ارسال نظر