خانه   |   درباره ما   |   تماس با ما

نرم افزار حسابداری سندیَن نسخه جامع

نرم افزار حسابداری جامع سندین به منظور تسهیل امور مراکز تجاری / خدماتی / تولیدی (کارگاهی) کوچک نظیر فروشگاهها و کارگاههای تولیدی و مراکز خدماتی حداکثر بیست و پنج نفره، تهیه شده است. ارائه گزارشات فصلی دارائی گزارشات مهم حسابداری مانند ترازنامه (بیلان مالی) و سود و زیان و گزارشات تجاری مانند سود فروش و گزارشات انبار مانند موجودی لحظه ای انبار گزارشات تولید و مواد مصرفی هزینه تولید و گزارشات و آمار خدمات و همچنین تمام تراکنشهای چکهای دریافتی و پرداختی از ویژگیهای این نرم افزار است.

بسته جامع شامل ماژول های حسابداری و خزانه داری و خدمات و انبار و تولید و فروشگاه می باشد. هر ماژول بنوبه خود در سه سطح تک ستاره، دو ستاره و سه ستاره موجود است.

لیست کامل امکانات این محصول بشرح زیر است:

  • امکانات بخش حسابداری
عنوان تک ستاره [A1] دو ستاره [A2] سه ستاره [A3]
تعاریف
تعریف کدهای حسابداری معین * * *
تعریف کدهای حسابداری تفصیلی * * *
لیست اشخاص * * *
لیست درآمدها * * *
لیست هزینه ها * * *
لیست گروه اشخاص   * *
سقف بدهکاری و بستانکاری در لیست اشخاص   * *
عملیات
ثبت سند حسابداری     *
مشاهده سند حسابداری   * *
دفتر معین یک حساب *    
دفتر حسابداری معین   * *
دفتر حسابداری تفصیلی   * *
دفتر روزنامه * * *
صورتحساب سرمایه   * *
صورتحساب سود و زیان * * *
تراز آزمایشی حسابهای معین   * *
تراز آزمایشی حسابهای تفصیلی   * *
ترازنامه   * *
ایجاد سال مالی   * *
تغییر سال مالی   * *
تغییر شماره سند حسابداری   * *
ثبت و حذف اسناد اختتامیه و افتتاحیه   * *
کدینگ / اسناد
تغییر کد اشخاص   * *
تغییر کد هزینه   * *
تغییر کد درآمد   * *
تغییر شماره سند حسابداری     *

 

  • امکانات بخش خزانه داری

 

عنوان تک ستاره [T1] دو ستاره [T2] سه ستاره [T3]
تعاریف
لیست اشخاص * * *
لیست صندوقها * * *
لیست بانکها * * *
لیست گروه اشخاص   * *
لیست گروه صندوقها   * *
لیست گروه بانکها * * *
لیست درآمدها   * *
لیست هزینه ها   * *
لیست گروه درآمدها   * *
لیست گروه هزینه ها   * *
سقف بدهکاری و بستانکاری در لیست اشخاص   * *
تعریف کارمندان و سمت آنها در لیست اشخاص     *
دریافت وجه
دریافت نقد از اشخاص * * *
دریافت چک از اشخاص * * *
دریافت فیش از اشخاص * * *
موجودی اول دوره صندوق (افتتاحیه صندوق) * * *
موجودی اول دوره بانک (افتتاحیه بانک) * * *
چکهای دریافتی اول دوره * * *
دریافت بابت درآمد (سند درآمد متفرقه) (اعم از نقد و چک و فیش)   * *
پرداخت وجه
پرداخت نقد به اشخاص * * *
پرداخت چک دریافتی به شخص دیگر * * *
صدور چک از حساب شرکت * * *
پرداخت فیش بانکی با کسر از صندوق * * *
پرداخت فیش بانکی با کسر از بانک * * *
چکهای پرداختی اول دوره * * *
پرداخت بابت هزینه (سند هزینه متفرقه) (اعم از نقد و چک و فیش)   * *
پرداخت حقوق به کارکنان (اعم از نقد و چک و فیش)     *
تغییر وضعیت چک دریافتی
اعلام وصول چک دریافتی در صندوق * * *
اعلام وصول چک دریافتی در بانک * * *
اعلام برگشت چک دریافتی * * *
عودت چک دریافتی به صاحب چک * * *
واگذاری چک دریافتی به بانک * * *
عودت چک از بانک به صندوق * * *
پرداخت چک دریافتی به شخص دیگر * * *
عودت چک دریافتی از شخص به صندوق * * *
انتقال چک دریافتی به صندوق دیگر * * *
تعلیق موقت چک دریافتی (حذف موقت از سیستم) * * *
خروج از حالت تعلیق چک تعلیق شده * * *
حذف آخرین تراکنش چک دریافتی * * *
تغییر وضعیت چک پرداختی
اعلام وصول چک پرداختی * * *
اعلام برگشت چک پرداختی * * *
عودت چک دریافتی به خودمان * * *
تعلیق موقت چک پرداختی (حذف موقت از سیستم) * * *
خروج از حالت تعلیق چک تعلیق شده * * *
سایر
ثبت حقوق پرداختنی کارکنان (سند حقوق)     *
ثبت سود بانکی   * *
ثبت هزینه بانکی   * *
ثبت کسری مبلغ صندوق   * *
ثبت فزونی مبلغ صندوق   * *
انتقال وجه نقد بین دو صندوق   * *
انتقال وجه نقد بین دو بانک   * *
انتقال وجه نقد از صندوق به بانک * * *
انتقال وجه نقد از بانک به صندوق * * *
گزارشات پایه خزانه داری
دفتر دریافتهای نقدی * * *
دفتر پرداختهای نقدی * * *
دفتر فیشهای دریافتی * * *
دفتر فیشهای پرداختی * * *
دفتر چکهای دریافتی * * *
دفتر چکهای پرداختی * * *
لیست اسناد انتقال وجه * * *
لیست اسناد سود بانکی   * *
لیست اسناد هزینه بانکی   * *
لیست اسناد کسری صندوق   * *
لیست اسناد فزونی صندوق   * *
آمار نقدینگی خزانه * * *
لیست برگه های خزانه داری
لیست برگه های دریافت وجه * * *
لیست برگه های پرداخت وجه * * *
لیست برگه های انتقال از صندوق به بانک * * *
لیست برگه های انتقال از بانک به صندوق * * *
لیست برگه های انتقال بین دو صندوق   * *
لیست برگه های انتقال بین دو بانک   * *
لیست برگه های کسر هزینه از بانک   * *
لیست برگه های واریز سود به بانک   * *
لیست برگه های کسری صندوق   * *
لیست برگه های فزونی صندوق   * *
آمار برگه های خزانه داری
آمار دریافت نقد به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت نقد به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت نقد به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت نقد به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت فیش به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت فیش به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت فیش به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت فیش به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت چک به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت چک به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار دریافت چک به تفکیک دریافت کننده     *
آمار پرداخت چک به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار انتقال وجه به تفکیک دریافت کننده     *
آمار انتقال وجه به تفکیک پرداخت کننده     *
آمار سود بانکی به تفکیک بانک     *
آمار هزینه بانکی به تفکیک بانک     *
آمار کسری صندوق به تفکیک صندوق     *
آمار فزونی صندوق به تفکیک صندوق     *
آمار کل عملیات خزانه داری به تفکیک دریافت کننده   * *
آمار کل عملیات خزانه داری به تفکیک پرداخت کننده   * *
گزارشات و آمار حقوق پرداختنی کارکنان
لیست برگه های حقوق پرداختنی     *
لیست کلی حقوق پرداختنی     *
آمار حقوق پرداختنی به تفکیک کارمند     *
کدینگ / اسناد
تغییر کد اشخاص     *
تغییر کد صندوق     *
تغییر کد بانک     *
تغییر کد هزینه     *
تغییر کد درآمد     *
تغییر شماره برگه خزانه داری     *
تغییر شماره برگه حقوق     *

 

  • امکانات بخش خدمات

 

عنوان تک ستاره [S1] دو ستاره [S2] سه ستاره [S3]
تعاریف
لیست اشخاص * * *
لیست گروه اشخاص   * *
لیست خدمات قابل ارائه/درآمدها * * *
لیست خدمات قابل دریافت/هزینه ها   * *
لیست گروه خدمات/درآمدها   * *
لیست گروه خدمات/هزینه ها   * *
تعریف کارمندان و سمت آنها در لیست اشخاص     *
عملیات
ثبت فاکتور خدمات ارائه شده * * *
ثبت فاکتور خدمات دریافت شده   * *
ثبت مالیات در فاکتور خدمات   * *
ثبت بازاریاب در فاکتور خدمات     *
ثبت انجام خدمات و حقوق کارمندان انجام دهنده خدمات     *
گزارشات و آمار خدمات
لیست خدمات دریافتی * * *
لیست خدمات پرداختی   * *
لیست برگه های خدمات پرداختی * * *
لیست برگه های خدمات دریافتی   * *
گزارشات فصلی دارائی بعلاوه فایل آن   * *
آمار خدمات پرداختی به تفکیک مشتری   * *
آمار خدمات دریافتی به تفکیک مشتری   * *
آمار خدمات پرداختی به تفکیک خدمات     *
آمار خدمات دریافتی به تفکیک خدمات     *
گزارشات و آمار انجام سرویس
لیست برگه های انجام سرویس     *
لیست کلی انجام سرویسها     *
آمار انجام سرویس به تفکیک کارمند     *
کدینگ / اسناد
تغییر کد اشخاص     *
تغییر کد خدمات دریافتنی     *
تغییر کد خدمات قابل ارائه     *
تغییر شماره برگه خدمات     *

 

  • امکانات بخش تولید

 

عنوان تک ستاره [P1] دو ستاره [P2] سه ستاره [P3]
تعاریف
لیست کالاها * * *
لیست واحدها * * *
لیست انبارها * * *
لیست واحدهای فرعی هر کالا * * *
میزان کمینه موجودی برای هر کالا * * *
لیست گروه کالاها   * *
لیست گروه انبارها   * *
لیست فرمولهای تولید * * *
لیست فرمولهای تجزیه   * *
عملیات
برگ تولید محصول * * *
برگ تجزیه محصول   * *
لیست برگه های تجاری
لیست برگه های تولید محصول * * *
لیست برگه های تجزیه محصول   * *
لیست اقلام تجاری
اقلام دریافت محصول در تولید * * *
اقلام ارسال مواد در تولید * * *
اقلام دریافت مواد در تجزیه   * *
اقلام ارسال محصول در تجزیه   * *
آمار هر کالا
آمار دریافت محصول در تولید   * *
آمار ارسال مواد در تولید   * *
آمار دریافت مواد در تجزیه   * *
آمار ارسال محصول در تجزیه   * *
آمار هر ماه/فصل
آمار دریافت محصول در تولید   * *
آمار ارسال مواد در تولید   * *
آمار دریافت مواد در تجزیه   * *
آمار ارسال محصول در تجزیه   * *
آمار هر کالا به تفکیک ماه/فصل
آمار دریافت محصول در تولید     *
آمار ارسال مواد در تولید     *
آمار دریافت مواد در تجزیه     *
آمار ارسال محصول در تجزیه     *
آمار هر ماه/فصل به تفکیک کالا
آمار دریافت محصول در تولید     *
آمار ارسال مواد در تولید     *
آمار دریافت مواد در تجزیه     *
آمار ارسال محصول در تجزیه     *
کدینگ / اسناد / امکانات
تغییر کد انبار     *
تغییر کد کالا     *
تغیر کد واحد     *
تغییر شماره برگه تولید و تجزیه     *

 

  • امکانات بخش انبارداری

 

عنوان تک ستاره [I1] دو ستاره [I2] سه ستاره [I3]
تعاریف
لیست کالاها * * *
لیست واحدها * * *
لیست انبارها * * *
لیست واحدهای فرعی هر کالا * * *
میزان کمینه موجودی برای هر کالا * * *
لیست گروه اشخاص   * *
لیست گروه کالاها   * *
لیست گروه انبارها   * *
عملیات
موجودی اول دوره انبار * * *
مصرف کالای انبار   * *
انتقال کالا بین دو انبار   * *
تعدیل کالای انبار (کسری و فزونی) * * *
برگ شمارش انبار   * *
گزارشات پایه انبارداری
گزارش موجودی کالاها * * *
گزارش موجودی انبارها * * *
گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار * * *
گزارش موجودی انبارها به تفکیک کالا * * *
لیست برگه های انبار
لیست برگه های موجودی اول دوره * * *
لیست برگه های مصرف کالا * * *
لیست برگه های انتقال کالا * * *
لیست برگه های تعدیل انبار * * *
لیست اقلام انبار
لیست اقلام موجودی اول دوره * * *
لیست اقلام مصرف کالا * * *
لیست اقلام انتقال کالا- ورود * * *
لیست اقلام انتقال کالا- خروج * * *
لیست اقلام فزونی کالای انبار * * *
لیست اقلام کسری کالای انبار * * *
آمار هر کالا
آمار موجودی اول دوره   * *
آمار مصرف کالا   * *
آمار انتقال کالا- ورود   * *
آمار انتقال کالا- خروج   * *
آمار فزونی کالای انبار   * *
آمار کسری کالای انبار   * *
آمار هر انبار
آمار موجودی اول دوره   * *
آمار مصرف کالا   * *
آمار انتقال کالا- ورود   * *
آمار انتقال کالا- خروج   * *
آمار فزونی کالای انبار   * *
آمار کسری کالای انبار   * *
آمار هر ماه/فصل
آمار موجودی اول دوره   * *
آمار مصرف کالا   * *
آمار انتقال کالا- ورود   * *
آمار انتقال کالا- خروج   * *
آمار فزونی کالای انبار   * *
آمار کسری کالای انبار   * *
آمار هر کالا به تفکیک انبار
آمار موجودی اول دوره     *
آمار مصرف کالا     *
آمار انتقال کالا- ورود     *
آمار انتقال کالا- خروج     *
آمار فزونی کالای انبار     *
آمار کسری کالای انبار     *
آمار هر انبار به تفکیک کالا
آمار موجودی اول دوره     *
آمار مصرف کالا     *
آمار انتقال کالا- ورود     *
آمار انتقال کالا- خروج     *
آمار فزونی کالای انبار     *
آمار کسری کالای انبار     *
آمار هر کالا به تفکیک ماه/فصل
آمار موجودی اول دوره     *
آمار مصرف کالا     *
آمار انتقال کالا- ورود     *
آمار انتقال کالا- خروج     *
آمار فزونی کالای انبار     *
آمار کسری کالای انبار     *
آمار هر ماه/فصل به تفکیک کالا
آمار موجودی اول دوره     *
آمار مصرف کالا     *
آمار انتقال کالا- ورود     *
آمار انتقال کالا- خروج     *
آمار فزونی کالای انبار     *
آمار کسری کالای انبار     *
آمار هر انبار به تفکیک ماه/فصل
آمار موجودی اول دوره     *
آمار مصرف کالا     *
آمار انتقال کالا- ورود     *
آمار انتقال کالا- خروج     *
آمار فزونی کالای انبار     *
آمار کسری کالای انبار     *
آمار هر ماه/فصل به تفکیک انبار
آمار موجودی اول دوره     *
آمار مصرف کالا     *
آمار انتقال کالا- ورود     *
آمار انتقال کالا- خروج     *
آمار فزونی کالای انبار     *
آمار کسری کالای انبار     *
کدینگ / اسناد
تغییر کد انبار     *
تغییر کد کالا     *
تغیر کد واحد     *
تغییر شماره برگه انبار     *

 

  • امکانات بخش فروشگاهی

 

عنوان تک ستاره [B1] دو ستاره [B2] سه ستاره [B3]
تعاریف
لیست اشخاص * * *
لیست کالاها * * *
لیست واحدها * * *
لیست انبارها * * *
لیست واحدهای فرعی هر کالا * * *
میزان کمینه موجودی برای هر کالا * * *
لیست گروه اشخاص   * *
لیست گروه کالاها   * *
لیست گروه انبارها   * *
عملیات
خرید کالا * * *
مرجوعی خرید   * *
پیش فاکتور خرید   * *
ثبت مالیات در خرید   * *
وضعیت تسویه فاکتور خرید     *
فروش کالا * * *
مرجوعی فروش   * *
پیش فاکتور فروش   * *
ثبت مالیات در فروش   * *
وضعیت تسویه فاکتور فروش     *
ثبت ویزیتور در فروش     *
تعیین قیمت فروش کالاها * * *
لیست برگه های تجاری
لیست پیش فاکتورهای فروش * * *
لیست پیش فاکتورهای خرید * * *
لیست فاکتورهای فروش * * *
لیست فاکتورهای خرید * * *
لیست فاکتورهای مرجوعی فروش * * *
لیست فاکتورهای مرجوعی خرید * * *
گزارشات فصلی دارائی بعلاوه فایل آن   * *
لیست اقلام تجاری
اقلام پیش فاکتور فروش * * *
اقلام پیش فاکتور خرید * * *
اقلام فاکتور فروش * * *
اقلام فاکتور خرید * * *
اقلام مرجوعی فروش * * *
اقلام مرجوعی خرید * * *
آمار هر کالا
آمار پیش فاکتور فروش   * *
آمار پیش فاکتور خرید   * *
آمار فاکتور فروش   * *
آمار فاکتور خرید   * *
آمار مرجوعی فروش   * *
آمار مرجوعی خرید   * *
آمار هر مشتری
آمار پیش فاکتور فروش   * *
آمار پیش فاکتور خرید   * *
آمار فاکتور فروش   * *
آمار فاکتور خرید   * *
آمار مرجوعی فروش   * *
آمار مرجوعی خرید   * *
آمار هر ماه/فصل
آمار پیش فاکتور فروش   * *
آمار پیش فاکتور خرید   * *
آمار فاکتور فروش   * *
آمار فاکتور خرید   * *
آمار مرجوعی فروش   * *
آمار مرجوعی خرید   * *
آمار هر کالا به تفکیک مشتری
آمار پیش فاکتور فروش     *
آمار پیش فاکتور خرید     *
آمار فاکتور فروش     *
آمار فاکتور خرید     *
آمار مرجوعی فروش     *
آمار مرجوعی خرید     *
آمار هر مشتری به تفکیک کالا
آمار پیش فاکتور فروش     *
آمار پیش فاکتور خرید     *
آمار فاکتور فروش     *
آمار فاکتور خرید     *
آمار مرجوعی فروش     *
آمار مرجوعی خرید     *
آمار هر کالا به تفکیک ماه/فصل
آمار پیش فاکتور فروش     *
آمار پیش فاکتور خرید     *
آمار فاکتور فروش     *
آمار فاکتور خرید     *
آمار مرجوعی فروش     *
آمار مرجوعی خرید     *
آمار هر ماه/فصل به تفکیک کالا
آمار پیش فاکتور فروش     *
آمار پیش فاکتور خرید     *
آمار فاکتور فروش     *
آمار فاکتور خرید     *
آمار مرجوعی فروش     *
آمار مرجوعی خرید     *
آمار هر مشتری به تفکیک ماه/فصل
آمار پیش فاکتور فروش     *
آمار پیش فاکتور خرید     *
آمار فاکتور فروش     *
آمار مرجوعی فروش     *
آمار مرجوعی خرید     *
آمار هر ماه/فصل به تفکیک مشتری
آمار پیش فاکتور فروش     *
آمار پیش فاکتور خرید     *
آمار فاکتور فروش     *
آمار فاکتور خرید     *
آمار مرجوعی فروش     *
آمار مرجوعی خرید     *
کدینگ / اسناد
تغییر کد اشخاص     *
تغییر کد انبار     *
تغییر کد کالا     *
تغیر کد واحد     *
تغییر شماره برگه تجاری     *

 

  • امکانات مشترک

 

عنوان تک ستاره دو ستاره سه ستاره
امنیت اطلاعات (تهیه پشتیبان و بازیابی) * * *
تنظیمات برنامه * * *
امکان پرینت برگه ها و گزارشات * * *
لیست کاربران سیستم   * *
تخصیص مجوز به کاربران   * *
تغییر کاربر جاری   * *
تغییر واژه عبور کاربر   * *
سفارشی کردن منو   * *
گزینه تأیید در برگه ها و اسناد   * *
صدور اطلاعات جدول به Excel و ...   * *
طراحی گزارشات بدلخواه کاربر     *
مشخصه های سفارشی در قسمت تعاریف (Custom Fields)     *

ارسال نظر